Các lệnh cơ bản trong server MNF mà bạn nên biết

Dưới đây là một số lệnh cơ bản trong server MNF mà bạn có thể sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể gõ lệnh /help để xem thêm thông tin khi bạn đang trong server.

 • /tpa – để dịch chuyển đến người chơi khác
 • /tpyes – đồng ý dịch chuyển
 • /tpdeny – từ chối dịch chuyển
 • /w – nói thầm với người chơi khác
 • /r – trả lời nhanh người đang nói thầm với bạn
 • /ignore – phớt lờ người chơi, bạn sẽ không thấy tin nhắn chat của họ nữa

Lệnh Faction

Để biết rõ về các lệnh Faction, bạn hãy gõ /f help số (ví dụ: /f help 1) để xem phần trợ giúp.

1. Lệnh cơ bản

 • /f l – để xem danh sách các Faction trong server
 • /f f – để xem thông tin Faction của bạn, bao gồm thông tin về pow, đất, kẻ thù, đồng minh…
 • /f s – để xem thông tin các thành viên trong Faction của bạn
 • /f join tên-faction – để xin gia nhập một Faction (nếu bạn chưa có Faction)
 • /f leave – để rời khỏi Faction hiện tại của bạn
 • /f map – để hiển thị bản đồ đất đã claim
 • /f home – để quay trở về điểm home của Faction

2. Lệnh tạo Faction

 • /f create tên – để tạo một Faction mới (bạn phải chưa là thành viên của Faction nào)
 • /f name tên-mới – để đổi tên Faction
 • /f desc miêu-tả – để giới thiệu về Faction của bạn. Người khác khi xem thông tin Faction của bạn sẽ thấy phần miêu tả này (tùy chọn)
 • /f motd thông-báo – để tạo một dòng thông báo, các thành viên trong Faction của bạn sẽ đọc. Ví dụ: ngày mai sẽ đánh bọn nào…
 • /f sethome – để sét home cho Faction của bạn. Chỉ chủ Faction mới có thể sử dụng lệnh này
 • /f unsethome – để bỏ sét home

3. Các lệnh claim đất

 • /f map – để hiển thị bản đồ. Chunk mà bạn đang đứng sẽ được đánh dấu là dấu +, chunk mà bạn chưa claim sẽ là dấu -, chunk đã claim sẽ là dấu *
 • /f map on – để bật chế độ hiển thị map tự động. Bạn đi đến đâu, map sẽ hiển thị tương ứng
 • /f map off – để tắt chế độ hiển thị map tự động
 • /f sc – để hiển thị một làn khói để bạn nhìn và xác định chunk bạn đang đứng bên trong. Gõ lại lệnh để tắt
 • /f claim o – để claim một chunk duy nhất mà bạn đang đứng
 • /f claim s số (ví dụ: /f claim 2) – để claim một hình vuông có bán kính là 2 chunk, bao gồm cả chunk bạn đang đứng. Khi gõ /f map, bản đồ sẽ được hiển thị như sau:
  chunk bạn đang đứng để claim là dấu +, chunk bạn đã claim là dấu *, chunk đất hoang xung quanh là dấu -
 • /f claim c số – để claim theo hình tròn, ví dụ: /f claim c 3 sẽ claim một hình tròn có bán kính = 3 chunk

4. Lệnh quản lý thành viên

 • /f i a tên – để mời thành viên vào Faction
 • /f kick tên – để đuổi một thành viên ra khỏi Faction
 • /f i l – để xem danh sách các thành viên đang được mời (nhưng chưa vào hoặc offline)